پیاز داغ چیزی را زیاد کردن

اصطلاح: پیاز داغ چیزی را زیاد کردن یا شور دادن به چیزی

کاربرد: حاکی از بزرگتر جلوه دادن یک چیز ناخوشایند

blow (something) out of  proportion

 

EX: I'm sure he didn't mean anything by that comment—don't blow it out of proportion.

مطمئن هستم از ان حرفش منظوری نداشت. بی خود پیاز داغش را زیاد نکن!

گردآوری: موسسه زبان های خارجه اشراق