دلم خونه براش

اصطلاح : دلم خونه براش/ دلم خون گریه می کنه براش

کاربرد: برای بیان نهایت دلسوزی برای کسی

(one's) heart bleeds for (sb)

 

Ex: My heart bleeds for her, she has failed the exam several times.

ترجمه: دلم برایش خون است، چند بار امتحان را رد شده است.

گردآوری : موسسه زبان های خارجه اشراق