بغض گلویش را گرفته

اصطلاح: بغض گلویش را گرفته!

کاربرد: برای بیان داشتن تمایل به گریه 

On the verge of tears!

Ex: She was on the verge of tears, waiting for her brother to show up.

بغض گلویش را گرفته بود و منتظر برادرش بود تا از راه برسد.

گردآوری و ترجمه: استاد مهین فر