این طور که می گن

اصطلاح: ..... این طور که می گن!

کاربرد: همانطور که دیگران می گویند و شایعه شده است شاید درست باشد شاید نباشد.

So the story goes!

Ex: He used to be a doctor, so the story goes!

قبلا دکتر بوده، این طور که می گن!

گردآوری و ترجمه: موسسه زبان اشراق