آموزش هیبریدی  (vcv4)

آموزش هیبریدی (vcv4)

مدت زمان جلسه : 33 ساعت و 00 دقیقه

هزینه جلسه : 2,300,000 ریال

دوره هیبریدی وی سی وی چهاردر 22جلسه - دوره های (vcv1)و(vcv2)و(vcv3)پیش نیاز این دوره میباشند -تصویر واریزی به شماره 09364689019 ارسال گردد .